Aviso Legal

Denominación Social: Paula Vázquez Verao

Nome Comercial: A Libraría da Proencia

NIF: 34.271.647.Z

Domicilio: Francos de Proendos, 34

27460 Sober (Lugo)

Teléfono: +34 674938803

Email: pedidos@proencialibros.com

Web: www.proencialibros.com

PERSOA USUARIA E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES

A navegación, acceso e uso pola website de www.proencialibros.com confire a condición de persoa usuaria, pola que se aceptan, desde a navegación pola páxina www.proencialibros.com, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.

A páxina web proporciona gran diversidade de información acerca dos seus produtos, servizos e ofrece a posibilidade da súa contratación.

A persoa usuaria asume a súa responsabilidade no uso correcto da website. Esta responsabilidade estenderase a:

- A veracidade e licitude das informacións achegadas pola persoa usuaria nos formularios estendidos por Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web. Tamén será responsable do uso que lle dea ás claves de acceso que obtivese coa cumplimentación dos formularios mencionados.

- O uso da información, servizos e datos ofrecidos por Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) contrariamente ao disposto polas presentes condicións e pola legalidade vixente.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) non se fai responsable do contido das páxinas web ás que a persoa usuaria poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que ás persoas usuarias puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a persoa usuaria.

MODIFICACIÓNS

Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido da súa website, tanto no referente aos contidos, como nas condicións de uso da mesma ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse, a través da website, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na website e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

RESERVA DE COOKIES

Paula Vázquez Verao (34.271.647.Z) resérvase o dereito de utilizar cookies na navegación da persoa usuaria polo seu website para facilitar a personalización e comodidade da navegación. Seguindo a política de protección de datos da empresa, informa que as cookies asócianse á persoa usuaria anónima e ao seu computador, e non proporcionan por si o nome e apelidos da persoa usuaria.

A páxina web ten “cookies” que permiten a www.proencialibros.com obter unha serie de datos das persoas usuarias, tales como as partes da páxina web visitadas con anterioridade, así como os produtos e servizos que prefire.

Se a persoa usuaria o prefire pode impedir o acceso dunha cookie no seu disco duro configurando o navegador do seu computador para que lle avise en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación das mesmas no seu disco duro. Nese caso, a páxina web podería non funcionar apropiadamente por razóns técnicas.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a persoa usuaria terá dereito de acceso, rectificación, cancelación, e oposición conforme á normativa en vigor respecto dos seus datos persoais solicitados conforme se establece nos parágrafos anteriores, podéndose dirixir a tales efectos, mediante fotocopia do DNI, pasaporte ou documento de identidade equivalente, á dirección de contacto apuntada.

A persoa usuaria acepta expresamente a inclusión dos datos solicitados durante a navegación pola páxina Web, ou proporcionados mediante a cumplimentación de calquera formulario, así como os derivados da relación comercial e/ou entrega dos produtos comprados, no ficheiro referido anteriormente.

Durante o proceso de recollida de datos e en cada lugar da páxina Web no que se soliciten devanditos datos a persoa usuaria será informada, xa sexa mediante un hipervínculo, xa sexa no propio formulario, do carácter obrigatorio ou non de recollida de tales datos para a entrega dos produtos, excepto a realización de pedidos. Nese caso, www.proencialibros.com informa desde este momento á persoa usuaria que non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesario a súa inclusión para a formalización do pedido de compra, proporcionar os datos relativos á identidade, domicilio e obrigatorios para realizar o pago, ao ser estes datos necesarios para a formalización e conclusión da venda.

www.proencialibros.com comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial derivados de todos os textos, imaxes, así como dos medios e formas de presentación e montaxe das súas páxinas pertencen, por si ou como cesionaria, a www.proencialibros.com e serán obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos polo Estado español.

Todos os dereitos reservados. En cumprimento da Lei da Propiedade Intelectual prohíbese expresamente a reprodución, distribución, comunicación pública e utilización da totalidade ou parte dos contidos da súa páxina web sen o consentimento expreso de www.proencialibros.com

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Paula Vázquez Verao resérvase así mesmo a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida da súa páxina web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre a persoa usuaria e www.proencialibros.com rexerase pola normativa española vixente e serán competentes para decidir sobre calquera controversia que se puidese suscitar entre a persoa usuaria e www.proencialibros.com, os órganos xurisdiccionais propios do territorio no que a persoa usuaria teña establecido o seu domicilio.

Información relacionada coa resolución de disputa en liña do Art. 14, párr. 1 do ODR (Regulación de resolución de disputa en liña):

A Comisión Europea ofrece ás persoas consumidoras a oportunidade de resolver disputas en liña conforme ao Art. 14, párr. 1 do ODR nunha das súas plataformas. A plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) sirve como web na que os consumidores poden tentar chegar a acordos sen ir a xuízo relacionados coas disputas que xurdan nas compras e contratos de servizos en liña.