Protección de datos persoais e política de privacidade

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

Quen é a responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: PAULA VÁZQUEZ VERAO, 34.271.647.Z

Dirección Postal: Francos, 34 – 27460 Proendos – Sober (LUGO)

Teléfono: 674938803

Correo electrónico: pedidos@proencialibros.com

FINALIDADE

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar xestionar o seu pedido, procesar o pagamento. O desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se te deches de alta na web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar a alta como usuario web. Ademais de xestionar o pedido, a entrega, facturación e forma de pagamento do mesmo. O desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte da persoa interesada. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.

LEXITIMACIÓN

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento da persoa interesada e/ou na execución do contrato.

DESTINATARIOS

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercancía.

-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

DEREITOS

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se PAULA VÁZQUEZ VERAO está tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, oporse ao tratamento e á portabilidade dos datos.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos outorgase nalgunha finalidade especifica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Francos, 34 – 27460 Proendos – Sober (LUGO).

PROCEDENCIA

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente da persoa interesada ou representante legal.

A categoría de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, correo electrónico, imaxes.

-Datos bancarios: para a domiciliación de pagamento.

-Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.